Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Voorwaarden en overeenkomsten

1.1 De navolgende algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking tot masterclasses, cursussen, (na)scholingen en bijeenkomsten tussen deelnemer (hierna ‘Deelnemer’) en Roos&Rozie (hierna:‘Roos&Rozie’).
1.2 Het plaatsen van een aanmelding houdt in dat de Deelnemer deze voorwaardenaanvaardt.
1.3 Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Deelnemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.4 Gegevens, verstrekt bij aanmelding worden opgenomen in het bestand van Roos&Rozie. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de uitvoering van de overeenkomst en om Deelnemer zo goed mogelijk te informeren over bestaande en nieuwe masterclasses, cursussen,(na)scholingen en bijeenkomsten van Roos&Rozie, tenzij Deelnemer heeft aangegeven geen informatie te willen ontvangen. De gegevens kunnen worden gebruikt door organisaties of samenwerkingsverbanden waar eigenaren van Roos&Rozie bij betrokken zijn mochten deze activiteiten verrichten die overeenkomen met die van Roos&Rozie. Hierbuiten worden gegevens niet aan derden verstrekt.

Artikel 2 Prijsvermelding en facturering

2.1 Roos&Rozie vermeldt bij prijzen van producten en diensten het betreffende btw-percentage. Indien sprake is van een evidente drukfout in de prijsvermelding van een product, kan Deelnemer hieraan geen rechten ontlenen.
2.2 De facturering van geleverde goederen en/of diensten vindt plaats onder vermelding van btw-percentages.

Artikel 3 Inschrijf- en betalingsvoorwaarden

3.1 Inschrijving verplicht tot betaling. Deelnemer heeft bij open inschrijving echt op 14 werkdagen bedenktijd. Deze gaat in bij inschrijving op de website. Een bevestigingsmail zal per ommegaande verstuurd worden. Bij gebruik van dit recht wordt een reeds gedane betaling binnen 30 dagen gerestitueerd.
3.2 Na het verstrijken van de bedenktijd is de inschrijving definitief. Deelnemer wordt zo spoedig mogelijk, doorgaans meteen bij inschrijving, een factuur toegestuurd. Na ontvangst van de betaling wordt Deelnemer uiterlijk 14 dagen voor de bijeenkomst nadere gegevens toegezonden.
3.3 Betaling van facturen dient zonder inhouding of korting te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op de door Roos&Rozie in de factuur aangegeven wijze, onder vermelding van het factuurnummer,tenzij schriftelijk anders overeengekomen of op de factuur anders aangegeven.
3.4 Bij niet of niet-tijdige betaling is Deelnemer,zonder ingebrekestelling, vanaf de vervaldatum van de factuur tot die van de betaling de wettelijke rente verschuldigd over de nog openstaande bedragen.
3.5 Alle door Roos&Rozie te maken invorderingskosten, zowel in als buiten rechte,
komen voor rekening van Deelnemer.
3.6 Levering van goederen en diensten vindt niet plaats indien Roos&Rozie een
voorafgaande betaling vraagt en deze niet door Deelnemer wordt uitgevoerd.

Artikel 4 Annuleringsvoorwaarden

4.1 Annuleren kan uitsluitend schriftelijk en is mogelijk tot 4 weken voor de masterclass, cursus, (na)scholing of bijeenkomst. Bij annulering wordt reeds betaald inschrijfgeld onder aftrek van € 25,- administratie- kosten gerestitueerd. Na deze datum is annulering niet meer mogelijk en bent u het gehele inschrijfgeld verschuldigd. Wel kunt u een collega in uw plaats laten deelnemen, mits u dit vooraf schriftelijk aan Roos&Rozie doorgeeft en deze daarmee instemt.
4.2 Roos&Rozie houdt zich het recht voor een masterclass, cursus, (na)scholing of
bijeenkomst uiterlijk één week van tevoren te annuleren. Reeds betaalde facturen worden bij annulering door Roos&Rozie volledig gecrediteerd.
4.3 Roos&Rozie is op geen enkele manier aansprakelijk te stellen voor schade voor
rekening van Deelnemer, welke voortvloeit uit annulering van de kant van Roos&Rozie. Dit geldt ook in die gevallen dat Roos&Rozie niet in staat geweest is om Deelnemer tijdig te informeren over de annulering.

Artikel 5 Orderverwerking

5.1 Aanmeldingen voor cursussen of (na)scholingen kunnen per email geplaatst worden.
5.2 Bij elke aanmelding dient Deelnemer alle gegevens die nodig zijn voor de facturatie – waaronder begrepen de kostenplaatsnummers of ordernummers en het e-mailadres van de crediteurenadministratie dan wel gegevens van Deelnemer zelf – op te geven.
5.3 Aanmeldingen worden door Roos&Rozie aan Deelnemer per e-mail bevestigd.
5.4 Verwerking van aanmeldingen wordt uitgevoerd binnen vijf werkdagen.
Artikel 6 Plaatsing/toelating
6.1 Door Roos&Rozie aangeboden masterclasses, cursussen, (na)scholingen en
bijeenkomsten vinden alleen doorgang bij voldoende aanmelding ter beoordeling aan
Roos&Rozie. Bij meer aanmeldingen dan geplaatst kunnen worden, volgt plaatsing in de volgorde van aanmelding.
6.2 Toelating tot masterclasses, cursussen, (na)scholingen en bijeenkomsten kan
afhankelijk zijn van een selectieprocedure.

Artikel 7 Wijzigingen

Roos&Rozie houdt zich het recht voor wijzigingen in het cursusprogramma aan te brengen die het wezen van de cursus niet aantasten. Aan het cursusaanbod op de website kunnen derhalve geen rechten worden ontleend en voor eventuele fouten is Roos&Rozie niet aansprakelijk.

Artikel 8 Auteursrecht

8.1 Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld berust het auteursrecht op alle door Roos&Rozie uitgegeven publicaties, in welke productvorm dan ook, bij Roos&Rozie dan wel bij de door Roos&Rozie vertegenwoordigde auteurs. Met inachtneming van het voorafgaande mag niets uit bedoelde publicaties worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt op welke wijze dan ook, dan na voorafgaande schriftelijke toestemming van Roos&Rozie.
8.2 Roos&Rozie behoudtzich het recht voor technische maatregelen te nemen ter bescherming van haar publicaties. Het is Deelnemer niet toegestaan bedoelde beveiligingen te verwijderen of te ontwijken.
8.3 Voor zover auteurs-, merk-, modellen-, handelsnaam- of andere rechten van intellectuele eigendom berusten op door Roos&Rozie ter uitvoering van de overeenkomst geleverde producten en diensten, is en blijft Roos&Rozie houder (krachtenslicenties van derden) respectievelijk eigenaresse van deze rechten. De opdrachtgever verkrijgtslechts een niet-overdraagbaar gebruiksrecht voorzover dat voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is. De opdrachtgever mag de stoffelijke dragers van deze rechten uitsluitend gebruiken voor het doel waartoe deze aan de opdrachtgever verstrektzijn, deze niet vermenigvuldigen en auteurs-, merk-, model-, handelsnaam en andere aanduidingen, niet wijzigen of verwijderen.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

9.1 Alle aansprakelijkheid van Roos&Rozie voor indirecte schade, zoals maar niet beperkt tot gevolgschade is nadrukkelijk uitgesloten.
9.2 Voor schade die een direct gevolg is van een aan Roos&Rozie toe te rekenen
tekortkoming is Roos&Rozie alleen aansprakelijk als die tekortkoming het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van Roos&Rozie.
9.3 De eventuele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade veroorzaakt door Roos&Rozie dan wel door personen voor wie Roos&Rozie verantwoordelijk is, wordt in alle gevallen beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde (excl. BTW).
9.4 Roos&Rozie aanvaardt geen aansprakelijkheid voortvloeiend uit eventuele
onjuistheid of onvolledigheid van door haar uitgegeven publicaties dan wel informatie verstrekt tijdens door Roos&Rozie georganiseerde bijeenkomsten, ook indien deze informatie door derden is samengesteld.
9.5 Roos&Rozie is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard ook, die ontstaat door het al dan niet tijdelijk niet toegankelijk zijn van haar website, door storing of buitenwerkingstelling van apparatuur, programmatuur en/of faciliteiten. Roos&Rozie aanvaardt bovendien geen aansprakelijkheid voortvloeiend uit overmacht.
9.6 Alle aansprakelijkheid van Roos&Rozie eindigt 6 maanden na levering.
9.7 Alle door Roos&Rozie bedongen uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid gelden tevens ten behoeve van door haar ingeschakelde hulppersonen en werknemers.
9.8 Partijen zijn de bovengenoemde uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid nadrukkelijk overeengekomen. De hieruit resulterende risicoverdeling heeft expliciet gefungeerd als basis voor de prijsstelling.

Artikel 10 Uitval van docent

10.1 Bij ziekte en/of verhindering van een docent/trainer zal Roos&Rozie indien mogelijk voor gelijkwaardige vervanging zorg dragen.
10.2 Indien vervanging niet mogelijk blijkt te zijn, zal Roos&Rozie Deelnemer zo snel mogelijk hiervan in kennis stellen.
10.3 Roos&Rozie zal in dat geval zo spoedig mogelijk alternatieve data voorstellen.
10.4 In geval van ziekte en/of verhindering van een docent/trainer is aansprakelijkheid van Roos&Rozie te allen tijde uitgesloten.
10.5 Extra kosten voor de verzorging van lesdagen voortvloeiende uit ziekte en/of verhindering van een docent/trainer zijn voor rekening van Roos&Rozie.
10.6 Uitval van de docent/trainer geldt niet als tekortkoming en geeft geen recht op ontbinding of vergoeding van de door Deelnemer en/ of door derden geleden schade.

Artikel 11 Geheimhouding en vertrouwelijke informatie

11.1 De Deelnemer, als ook Roos&Rozie, betrachtzowel tijdens als na afloop van de masterclass, cursus, (na)scholing of bijeenkomst geheimhouding betreffende alle informatie (zoals behandelde casuïstiek, cijferlijsten enzovoorts) die ofwel door Roos&Rozie als vertrouwelijk is aangemerkt, dan wel waarvan uit de aard van de informatie in redelijkheid blijkt dat deze vertrouwelijk is.
11.2 Het is de Deelnemer, als ook de (werknemers van) Roos&Rozie, derhalve onder andere verboden om deze informatie mondeling, schriftelijk, via e-mail of anderszins aan derden kenbaar te maken, tenzij met voorafgaande en schriftelijke toestemming van de betrokken partij.

Artikel 12 Overdracht

Roos&Rozie is gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de overeenkomst met de Deelnemer geheel of gedeeltelijk aan een derde over te dragen, mits schriftelijke mededeling aan de Deelnemer plaatsvindt en onder het beding dat de verkrijgende partij ten opzichte van de overgedragen rechten en verplichtingen geheel in de plaats van Roos&Rozie treedt.

Artikel 13 Toepasselijk recht en geschillen

13.1 Op alle door Roos&Rozie gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
13.2 Voor alle rechtsvorderingen jegens Roos&Rozie bij niet nakoming van een overeenkomst, geldt een verjaringstermijn van zes maanden, gerekend vanaf de datum van totstandkoming van de desbetreffende overeenkomst. Geschillen worden in eerste instantie beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam.

Artikel 14 Klachtenregeling

14.1 Klachten kunnen tot uiterlijk 6 weken na afronden van de masterclass, training, workshop of andere door Roos&Rozie in het kader van nascholing georganiseerde bijeenkomst worden ingediend.
14.2 Opdrachtgever of deelnemer dient de klacht schriftelijk te richten aan Roos en Rozie, t.a.v. Roos van Graas (adres; Bergweg165a 3037EH te Rotterdam).
14.3 Een klacht dient opgesteld te worden in de Nederlandse taal en dient ten minste te bevatten: naam, adres en woonplaats van de klager, emailadres, een concrete omschrijving van de klacht, de gronden van de klacht, de dagtekening.
14.4 De inhoud van de klacht zal zowel door klager als door Roos&Rozie vertrouwelijk worden behandeld.
14.5 De klager ontvangt binnen 5 werkdagen na ontvangst per mail een ontvangstbevestiging van de opdrachtnemer. Roos&Rozie zal daarna binnen 10 werkdagen contact opnemen met klager ten einde de klacht te bespreken.
14.6 Indien er geen overeenstemming inzake de klacht wordt bereikt tussen klager en Roos&Rozie zal de klacht door Roos&Rozie worden voorgelegd aan de klachtencommissaris. De klachtencommissaris is een onafhankelijke jurist die niet werkzaam is voor Roos&Rozie. De gegevens van de klachtencommissaris zijn opvraagbaar bij Roos&Rozie.
14.7 Gegevens omtrent klachten zullen, na afhandeling, een jaar worden bewaard.